Finansiering

Utviklingsarbeid finansieres av egenkapital, eget arbeid og eksterne midler fra ulike kilder. I tillegg til lånekapital, kan bedrifter få tilskudd fra offentlige institusjoner og program som har forskning og utviklingsarbeid som formål. De viktigste er:

29.12.201710:54 Heidi Meland

Kommuner og fylkeskommuner: Finansierer mindre prosjekt som har verdi for flere bedrifter/aktører, infrastruktur og strategiske satsinger. Lokale og regionale næringsfond kan gå inn med tilskudd og eierkapital i bedrifter.

Skattefunn: Tilskudd til utviklingsarbeid gis som redusert skatt, uavhengig av skatteposisjon.

Innovasjon Norge: Lån og tilskudd til gründere, vekstbedrifter, klynger/nettverk og internasjonale satsinger.

RFFNORD: Regionalt forskningsfond støtter opp under regionens satsingsområder og mobiliserer til økt forskningsinnsats.

MABIT: MABIT finanierer næringsrettede FoU-prosjekt innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge.

Interreg: EU-program for å fremme sosialt og økonomisk samarbeid over landegrensene.

Norges forskningsråd: Støtter FoU gjennom 111 aktive forskningsprogram, der rundt 10 kan være aktuelle for marine alger. De viktigste er BIONÆR, BIOØKONOMI, BIOTEK 2021, MARINFORSK og HAVBRUK.

Horizon 2020: Verdens største forskningsprogram med fordeling av 80 mrd euro over sju år. Tilgjengelig for norske bedrifter og forskningsmiljø.

Christian Bruckner
, click to open in lightbox