w

IMTA - rapport fra Bellona

Bellona har oppsummert erfaringer fra samarbeidet med Lerøy i Ocean Forest, og konkluderer slik: "Av de forskjellige artsgruppene som vurderes for bruk i IMTA, er det makroalger som kan ha størst reduserende effekt på utslipp av næringsstoffer fra lakseoppdrett"

14.02.201814:30 Heidi Meland

Dette ifølge et intervju med Kyst.no. Bellona oppsummerer videre at det for norsk akvakulturnæring vil innføring av IMTA kunne innebære redusert miljøpåvirkning og samtidig økt ressurseffektivitet og økt biomasseproduksjon uten tilsetning av mer energi i form av fôr. Følgende generelle anbefalinger blir gitt:

  • Arter som benyttes i IMTA må redusere miljøpåvirkningen fra fiskeoppdrett mer enn de selv påvirker miljøet negativt.
  • Funksjonen til naturlige økosystemer må opprettholdes, spesielt med tanke på fremtidig økning i produksjonsvolum. Slik situasjonen er i dag vil overgang fra konvensjonell fiskeoppdrett til IMTA ikke fjerne all miljøbelastning. Det er derfor viktig at man tar høyde for dette ved fremtidig produksjonsvekst gjennom IMTA-systemer og holder veksten innenfor miljøets rammebetingelser.
  • Det er viktig å ha en forebyggende holdning til helse, sykdom og velferd hos produksjonsorganismene. Dvs: o Lokal produksjon av naturlig hjemmehørende arter og stammer for å unngå smittespredning og genetisk forurensing.
  • Der IMTA-arter skal brukes til humant konsum bør anlegg legges i tilstrekkelig avstand fra kloakkutslipp og andre forurensningskilder.
  • Utstyr og installasjoner må være tilpasset bruk.
  • Arealbruk og regelverk for IMTA må prioriteres som en del av en helhetlig kystsoneforvaltning som også tar hensyn til andre brukere av kystsonen.
  • Valg av IMTA-arter og kompleksitet må tilpasses lokaliteten.

Rapporten i sin helhet er tilgjengelig her: Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge

Bellona